Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: uchwała


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała nr XXVIII/224/2021 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 11 czerwca 2021 roku w spr. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy. 2021-07-07 11:03:04
Uchwała nr XXIII/172/2020 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Golczewo na lata 2021 - 2023 2020-12-31 12:18:05
Uchwała nr XV/109/2019 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 2020-02-04 07:36:55
Uchwała Nr XI/84/2019 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 2019-10-21 13:35:23
Uchwała nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek dla dzieci i młodzieży " na lata 2019-2023 2019-09-23 09:42:27
Uchwała nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie 2019-09-23 09:39:48
Uchwała nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2019-09-23 09:35:15
Uchwała nr IV/28/2019 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2019-09-23 09:32:50
Uchwała nr XXXIX/305/2018 Rady Miejskiej w Golczewie w dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Golczewo 2019-09-23 09:26:41
Uchwała nr XXXVIII/291/2018 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Golczewo na lata 2018-2020" 2019-09-23 09:24:27
Uchwała nr XXXVII/289/2018 Burmistrza Golczewa z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Golczewo porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kamień Pomorski realizacji zadania publicznego Gminy Golczewo w zakresie prowadzenia ogrzewalni dla osób bezdomnych z gminy Golczewo 2019-09-23 09:22:22
Uchwała nr XXXV/273/2017 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyrażanie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Golczewo a Gminą Kamień Pomorski, w sprawie powierzenia zadania publicznego w zakresie prowadzenia i kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu Pomorskim uczestników z terenu gminy Golczewo 2019-09-23 09:14:30
Uchwała nr XIII/102/2016 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2021 2019-09-23 09:10:40
Uchwała nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie 2019-09-23 09:08:19
Uchwała nr XXXVIII/235/2014 Rady Miejskiej w Golczewie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania zasiłku celowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 2019-09-23 08:29:05
Uchwała nr XXXVIII/234/2014 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2019-09-23 08:23:08
Uchwała nr XXXVII/319/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie sprawienia pogrzebu oraz zwrotu wydatków poniesionych na ten cel przez Gminę Golczewo 2019-09-23 08:20:11
Uchwała nr III/13/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w Golczewie 2019-06-06 10:22:00