Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie

\"http://www.pzn.org.pl/onzug/images/logotypy1010px.jpg\"

Założenia projektu

O chorobach genetycznych w Polsce mówi się niewiele. Nie zostały ujęte w obowiązującym Narodowym Programie Zdrowia, nie ma ich też w „Strategii rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku”. Tymczasem w naszym kraju żyje kilkanaście tysięcy osób z Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie (ZUG), a tylko nieliczni z nich mają szansę na znalezienie zatrudnienia.

Chcemy zmienić tę sytuację i dać osobom z ZUG (ON z ZUG) szansę na zmianę dotychczasowego życia. Dlatego właśnie dla nich 1 grudnia 2012 r. rozpoczęliśmy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Naszymi działaniami chcemy objąć zarówno osoby z Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie, niewidome i słabowidzące, ale także ich najbliższe otoczenie, oferując różne rodzaje wsparcia. Projekt ma charakter ogólnopolski.

Korzyści z udziału w projekcie to:
Dla wszystkich osób niepełnosprawnych z wybranymi zespołami uwarunkowanymi genetycznie:

 • wykonanie diagnozy poziomu kompetencji społeczno-zawodowych,
 • grupowe wsparcie psychologiczne i prawne,
 • wsparcie tyflologiczne,
 • zaopatrzenie w drobny sprzęt likwidujący bariery funkcjonalne,
 • indywidualne doradztwo zawodowe oraz opracowanie dla każdego uczestnika / uczestniczki Indywidualnego Planu Działania, którego wytyczne mogą umożliwić niżej wymienione rodzaje wsparcia:

  - konsultacje indywidualne w zakresie schorzeń genetycznych,
  - udział w warsztatach aktywizacji zawodowej,
  - wsparcie wyrównujące kompetencje społeczne (zajęcia z orientacji przestrzennej i samodzielnego bezpiecznego poruszania się, czynności życia codziennego, usprawniania widzenia, metod komunikacji, w tym technik komputerowych i konsultacje medyczne),
  - udział w warsztatach z przedsiębiorczości (nauka własnej działalności gospodarczej),
  - skorzystanie z indywidualnego wsparcia psychologicznego i prawnego,
  - praktyczną naukę zawodu,
  - podjęcie nauki,
  - odbycie staży rehabilitacyjnych u pracodawcy / na stanowisku pracy,
  - podjęcie pracy zawodowej.

Ponadto ON z ZUG ze względu na aktywności, w których będzie uczestniczył może nabyć wiedzę jak stworzyć profesjonalne portfolio, odnaleźć się na rynku pracy czy jak założyć własną firmę.

Wszyscy opiekunowie osób niepełnosprawnych z ZUG będą mogli skorzystać z indywidualnego wsparcia tyflologicznego oraz grupowego wsparcia psychologicznego i prawnego. Ponadto istnieje możliwość uczestnictwa w warsztatach psychologiczno-tyflologicznych (jak współpracować i pomagać ON z ZUG), społeczno-tyflologicznych (nakierowanych na rozwój osobisty osób z otoczenia) oraz indywidualnym wsparciu psychologicznym.

Projekt Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie: 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie: 1.3.6. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – projekty systemowe.

Czas trwania Projektu 1.12.2012 r. – 30.11.2014 r.

Lider Projektu – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Partnerzy Projektu – Polski Związek Niewidomych, Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie „Ars Vivendi”.

Celem głównym Projektu jest aktywizacja społeczno–zawodowa 400 ON z ZUG (220 kobiet, 180 mężczyzn) z terenu całego kraju w okresie 01.12.2012 r. do 30.11.2014 r., poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia doradczo-szkoleniowego oraz wprowadzenie na rynek pracy 50 ON z ZUG objętych wsparciem w Projekcie, wzrost wiedzy ich najbliższego otoczenia poprzez wsparcie psychologiczno-prawne i rozpowszechnienie wiedzy na temat zatrudniania ON wśród pracodawców, poprzez ich udział w spotkaniach informacyjnych.

Warunki uczestnictwa

Osoba z ZUG, która chce wziąć udział w projekcie powinna:

 • posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności znacznym, umiarkowanym lub lekkim (niekoniecznie z symbolem 04-O),
 • posiadać zaświadczenie o zespole, chorobie uwarunkowanej genetycznie,
 • mieć uszkodzenie wzroku wynikające ze schorzenia genetycznego,
 • być bezrobotna, w tym długotrwale bezrobotna, bądź nieaktywna zawodowo *,
 • mieć ukończone 16 lat i nieukończone 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn.

Osoba z otoczenia niepełnosprawnego z ZUG powinna spełniać jeden z poniższych warunków:

 • być opiekunem ustawowym (w przypadku osoby w wieku 16-18 lat),
 • być opiekunem prawnym (w przypadku orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu częściowym lub całkowitym),
 • być opiekunem faktycznym osoby niepełnosprawnej z ZUG, spełniającym łącznie poniższe warunki:
  - dana osoba sprawuje opiekę nad niepełnosprawnym z ZUG lub jest przez niego wskazana,
  - osoba niepełnosprawna z ZUG wymaga takiej opieki ze względu na stan zdrowia,
  - dana osoba nie jest opiekunem ustawowym lub prawnym.

Aby wziąć udział w projekcie należy:

 • zapoznać się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
 • wypełnić i dostarczyć do biura projektu Formularz zgłoszeniowy oraz Oświadczenie uczestnika/uczestniczki Projektu,
 • odbyć rozmowę kwalifikacyjną,
 • posiadać wymagane dokumenty (do wglądu), tj. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i zaświadczenie lekarskie o chorobie uwarunkowanej genetycznie,
 • podpisać Deklarację uczestnictwa w Projekcie.

Osoba rekrutowana do projektu nie może:

 • równolegle zostać beneficjentem innego projektu systemowego realizowanego w tym samym okresie przez PFRON,
 • mieć opracowanego Indywidualnego Planu Działania w innym projekcie POKL.

Kandydaci mają obowiązek poinformować osoby prowadzące rekrutację o udziale we wszystkich projektach realizowanych w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a w szczególności w projektach systemowych realizowanych przez PFRON.

 

Zarówno osoby niepełnosprawne oraz osoby z ich najbliższego otoczenia, które chcą wziąć udział w Projekcie prosimy o przesyłanie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego oraz Oświadczenia uczestnika / uczestniczki Projektu pod adres:

Polski Związek Niewidomych
Centrum Rehabilitacji
ul. Konwiktorska 9
00-216 Warszawa

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z
Agnieszką Fabisiak - afabisiak@pzn.org.pl lub pod numerem telefonu 22-635-52-84.

 

 

*
Bezrobotny
Oznacza osobę bezrobotną w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004 r., poz. 1001, z poz. zm.), w szczególności osobę, która jednocześnie jest:

 • niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia,
 • nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym,
 • zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy,
 • ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn.

Osoba długotrwale bezrobotna
Oznacza bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat.

Nieaktywny zawodowo
Oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotnych.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Martyna Kozłowska

Data wytworzenia:
15 kwi 2013

Osoba dodająca informacje

Martyna Kozłowska

Data publikacji:
15 kwi 2013, godz. 09:09

Osoba aktualizująca informacje

Martyna Kozłowska

Data aktualizacji:
15 kwi 2013, godz. 09:09