Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Regulamin uczestnictwa w projekcie

\"\"

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej”,

który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013,

Priorytet VII Promocja integracji społecznej,

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

§ 1

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1.      Beneficjencie – należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej  w Golczewie;

2.      Uczestniku – należy przez to rozumieć uczestnika projektu.

 

§ 2

1.   Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki uczestnictwa w projekcie „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej” w terminie od 01 stycznia 20.... r. do 31 grudnia 20.... r.

2.    Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy powiatem kamieńskim w imieniu, którego występuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.

3.      Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

4.      Udział Uczestników w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

5.      Biuro projektu znajduje się w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Zwycięstwa 25, 72 – 410 Golczewo.

6.      Zakres wsparcia merytorycznego dla Uczestników w ramach projektu obejmuje:

1)   zawarcie i realizację postanowień kontraktu socjalnego spisanego pomiędzy pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie a Uczestnikiem projektu, w tym:

-    finansowanie kosztów realizacji instrumentów aktywizacji zawodowej (np. uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej, Klubu Integracji Społecznej, wsparcia ze strony trenera pracy, konsultacji doradcy zawodowego);

-    finansowanie kosztów realizacji instrumentów aktywizacji edukacyjnej (np. uczestnictwa w zajęciach szkolnych związanych z  związanych z uzupełnieniem wykształcenia ogólnego na poziomie podstawowym, gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym, w zajęciach w ramach kształcenia ustawicznego mających na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego, konsultacji z doradcą lub brokerem edukacyjnym);

-       finansowanie kosztów realizacji instrumentów aktywizacji zdrowotnej (np. badań profilaktycznych lub specjalistycznych, terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej, programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, udziału w turnusach rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych);

-      finansowanie kosztów realizacji instrumentów aktywizacji społecznej (np. udziału  w świetlicach i klubach, korzystania z usług wspierających osoby niepełnosprawne, w tym: tłumacza osoby głuchoniemej, przewodnika osoby niewidomej, asystenta osoby niepełnosprawnej, korzystania z usług asystenta rodziny, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, udziału w klubach samopomocowych, uczestnictwa w kursach i treningach kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwa i wsparcia indywidualnego i grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych).

7.      Uczestnicy mogą ponadto skorzystać, w ramach spisanego kontraktu socjalnego, także ze wsparcia dodatkowego, które stanowi:

1)      refundacja kosztów za dojazdy na kursy, szkolenia i warsztaty;

2)      refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną na czas realizacji zajęć;

3)      refundacja kosztów pobytu dziecka w świetlicach, klubach i zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży;

4)      przyznanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki;

5)      przyznanie zasiłków celowych.

 

§ 3

Rekrutacja Uczestników

 

Zasady rekrutacji:

1.      Rekrutacja prowadzona jest w okresie od 01 stycznia 20.... r. do 31 grudnia 20.... r. przez biorących udział w realizacji projektu pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Golczewie oraz pracownika socjalnego ds. Projektu.

2.    Zgłoszenie chęci udziału w projekcie powinno być przekazane pracownikowi socjalnemu Ośrodka Pomocy Społecznej właściwemu ze względu na rejon zamieszkiwania zainteresowanego, pracownikowi socjalnemu ds. Projektu w biurze projektu lub kierownikowi;

3.       Docelowa grupa uczestników stanowić będzie 18 osób.

 

Kryteria rekrutacji:

1.    Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie oraz pracownik socjalny ds. Projektu przy wyborze uczestników kierują się głównym celem Projektu – poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2.      Aby uczestnik został zakwalifikowany do udziału w projekcie musi spełnić przynajmniej trzy następujące kryteria:

1)      dobrowolna chęć udziału w projekcie;

2)      jest osobą długotrwale bezrobotną i/lub;

3)      jest osobą nieaktywną zawodowo i/lub;

4)      jest osobą zatrudnioną[1];

5)     jest osobą zagrożoną wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego z powodów określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, która jednocześnie jest osobą w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata[2]), korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej[3],

6)      osób traktowanych, jako otoczenie[4] osób wykluczonych społecznie, o których mowa w ppkt (a) - (c), przez co rozumie się osoby mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz osoby zamieszkujące w środowisku osób wykluczonych społecznie. Osoby będące „otoczeniem” mogą występować w projektach wyłącznie w powiązaniu z osobami, o których mowa w ppkt (a) - (c) i uzyskać wsparcie w takim zakresie w jakim jest to niezbędne dla wsparcia (włączenia społecznego) osób wykluczonych społecznie.

7)      nie uczy się w systemie dziennym;

8)      nie ma orzeczonego stopnia niepełnosprawności, grupy inwalidzkiej, ani niezdolności  do pracy orzeczonej przez ZUS;

9)      jest osobą niepełnosprawną, posiadającą wskazanie do podjęcia pracy.

3.      Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia i złożenia następujących dokumentów:

1)      ankiety ewaluacyjnej (Załącznik Nr 1);

2)      deklaracji uczestnictwa w projekcie (Załącznik Nr 2);

3)      zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik Nr 3);

4)      oświadczenia o nie uczestniczeniu w innych projektach (Załącznik Nr 4);

5)      zaświadczenia/oświadczenia potwierdzającego status osoby bezrobotnej (jeżeli dotyczy).

6)      zaświadczenia/oświadczenia o stopniu niepełnosprawności (jeżeli dotyczy);

4.      Po wstępnej rekrutacji Beneficjent tworzy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

5.      Beneficjent tworzy listę rezerwową na wypadek rezygnacji któregoś uczestnika zakwalifikowanego do udziału w projekcie.

  1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na formularzu dostarczonym przez Beneficjenta. Uzasadnione przypadki, mogą wynikać z przyczyn zawodowych lub natury zdrowotnej i nie mogły być znane Uczestnikowi w momencie wypełnienia deklaracji uczestnictwa oraz reszty dokumentacji.
  2. Uczestnik zakwalifikowany do uczestnictwa w Projekcie może zostać skreślony z listy uczestników:

1)      w przypadku nie wypełniania postanowień zawartych w kontrakcie socjalnym lub naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu;

2)      w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia więcej niż 20% zajęć;

3)      w przypadku braku jakiegokolwiek kontaktu z uczestnikiem.

8.      W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy z osób zakwalifikowanych do Projektu jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej (z zachowaniem równości płci).

9.      Osoby z listy rezerwowej otrzymają wsparcie niewykorzystane przez osobę, którą zastąpiły.

10.     Za dzień rozpoczęcia udziału Uczestnika w projekcie przyjmuje się datę podpisania deklaracji uczestnictwa.

11.     Uczestnik kończy udział w Projekcie z chwilą zakończenia realizacji kontraktu socjalnego.

 

§ 4

Zobowiązania Uczestników

 

1.      Uczestnik zobowiązuje się do:

1)      dotrzymywania postanowień i terminów zawartych w podpisanym w ramach projektu kontrakcie socjalnym;

2)      podpisywania w trakcie udziału w zajęciach wskazanych w kontrakcie socjalnym list obecności;

3)      wypełniania w trakcie udziału w zajęciach wskazanych w kontrakcie socjalnym ankiet ewaluacyjnych i testów sprawdzających;

4)      przystąpienia do egzaminów wewnętrznych w ramach zajęć (jeżeli dotyczy);

5)      bieżącego informowania Beneficjenta o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział Uczestnika w projekcie;

6)      poinformowania Beneficjenta w okresie 6 miesięcy od daty zakończenia udziału w projekcie o ewentualnej zmianie statusu zawodowego.

 

§ 5

Uprawnienia Uczestników

 

1.      Uczestnicy projektu są uprawnieni do:

1)      nieodpłatnego udziału w kursach, szkoleniach i warsztatach;

2)      otrzymania materiałów promocyjnych;

3)      uczestniczenia w wyjazdach integracyjnych.

 

§ 6

Postanowienia końcowe

 

1.      Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Beneficjenta.

2.      Beneficjent zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian do Regulaminu.

 

 

[1] Osoby zatrudnione mogą  być uczestnikami projektu pod warunkiem, że stanowią nie więcej niż 50 % grupy docelowej w projekcie.

[2] Do wsparcia kwalifikują się również  osoby w wieku powyżej 64 roku życia, o ile wsparcie adresowane do tej grupy osób jest ściśle powiązane z przygotowaniem tych osób do podjęcia zatrudnienia,  a osoby te zadeklarują gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie. Poprzez wsparcie powiązane z przygotowanie do podjęcia zatrudnienia należy rozumieć zastosowanie wobec danej osoby instrumentu aktywizacji zawodowej.

[3] Przez osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej rozumie się osoby otrzymujące zarówno świadczenia pieniężne i/lub niepieniężne z OPS (np. praca socjalna), a także osoby korzystające ze świadczeń (usług) PCPR, w tym realizowanych finansowanych na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Okres korzystania ze świadczeń nie jest określony - decyzję w zakresie wyboru osób do projektu podejmuje beneficjent (może to być zatem trwałe korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej jak również korzystanie na okoliczność projektu).

[4] Osobami z otoczenia, mogą być na przykład: członkowie rodziny uczestnika projektu (małżonek/małżonka, dzieci, rodzice), jeśli zamieszkują wspólnie i prowadzą wspólne gospodarstwo domowe; mieszkańcy i sąsiedzi zamieszkujący wspólnie
w bloku, osiedlu, dzielnicy; osoby ze wspólnego środowiska pracy; osoby należące do tych samych kategorii społecznych, związane środowiskowo z klientem projektu (ale nieobjęte wprost projektem), np. osoby niepełnosprawne, rodzice samotnie wychowujących dzieci.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ankieta 1.doc (DOC, 131.00Kb) 2012-12-10 13:47:44 821
Deklaracja uczestnictwa.doc (DOC, 122.00Kb) 2012-12-10 13:47:44 700
Oświadczenie o nie uczestniczeniu w innych projektach.doc (DOC, 115.00Kb) 2012-12-10 13:47:44 673
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.doc (DOC, 120.00Kb) 2012-12-10 13:47:44 703
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Martyna Kozłowska

Data wytworzenia:
10 gru 2012

Osoba dodająca informacje

Martyna Kozłowska

Data publikacji:
10 gru 2012, godz. 13:47

Osoba aktualizująca informacje

Martyna Kozłowska

Data aktualizacji:
10 cze 2013, godz. 10:12