Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Pomóż dzieciom w ciężkim stanie klinicznym

\"SPES\"

 

Tworzymy fundusz stypendialny, który udziela comiesięcznej pomocy finansowej znajdującym się w niedostatku rodzinom opiekującym się dziećmi, które na skutek choroby lub wypadku znalazły się w bardzo ciężkim stanie klinicznym. Dzieci te wymagają wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych
i pielęgnacyjnych.

Dziecko w tak ciężkim stanie to wielkie wyzwanie dla rodziny. Jedno z rodziców musi zwykle zrezygnować z pracy. Pomoc ze środków publicznych jest symboliczna wobec skali potrzeb. Efektywna i samodzielna zbiórka funduszy to cel osiągalny dla niewielu rodzin, dysponujących odpowiednim środowiskiem wsparcia i umiejętnościami. Nasza pomoc ma dotrzeć do tych rodzin, które z różnych względów "nie potrafią się przebić" z apelami
o pomoc do opinii publicznej. Chcemy docierać do rodzin z skromnymi dochodami, żyjących w niedostatku.

Nie zbieramy środków dla konkretnych dzieci, nie otwieramy tak zwanych kont indywidualnych. Samodzielna zbiórka funduszy to niezwykle trudne przedsięwzięcie, osiągalne dla rodzin dysponujących odpowiednim środowiskiem wsparcia i umiejętnościami. Proponujemy zatem inne podejście: tworzymy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane aby uczynić je jak najbardziej dostępnymi, i aby w jak najmniejszym stopniu obciążały rodziny.

Wysokość stypendium wynosi 500 zł miesięcznie i jest ono przyznawane na okres jednego roku. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z wybranymi przez nas rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebą dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji. Nie przewidujemy żadnego rozliczania środków stypendium w trakcie jego uzyskiwania
(np. w postaci uzgadniania wydatków czy przesyłania faktur). Rodzina decyduje
o przeznaczeniu środków stypendium, które po prostu zwiększa rodzinny budżet.

 

Wnioski o stypendia na lata 2013/2014 przyjmujemy do dnia 28 lutego 2013 roku.

 

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, a Twoja rodzina znajduje się
w niedostatku, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium.

UWAGA: Ze względu na ilość wniosków i osób zainteresowanych świadczeniem oraz kierując się potrzebą ograniczania kosztów realizacji programu po stronie Stowarzyszenia, prosimy o korzystanie z informacji publikowanych w tym miejscu oraz na stronie dedykowanej programu http://www.dla-dzieci.spes.org.pl/. Informujemy, iż nie jesteśmy
w stanie udzielić odpowiedzi na wszystkie kierowane do nas zapytania drogą korespondencyjną (e-mail) oraz telefoniczną.

 

 1. Przyznawane przez nas świadczenie jest zasiłkiem pomocy społecznej z funduszy pozarządowych, niepodlegającym opodatkowaniu. Wysokość comiesięcznego świadczenia wynosić będzie 500 zł. Świadczenia przyznajemy na okres jednego roku.
 2. Jest możliwe, iż w przypadku pozyskania specjalistycznych dotacji (grantów) zewnętrznych, świadczenie przyznawać będziemy w postaci bonów towarowych lub kart przedpłaconych, które rodzina będzie mogła realizować w sieci placówek partnerów naszego programu (mogą to być np. apteki).
 3. Wniosek może złożyć każda rodzina która ocenia swoją sytuację materialną jako trudną i sprawuje opiekę nad dzieckiem w ciężkim stanie klinicznym (dzieckiem wymagającym całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych
  i pielęgnacyjnych, jak np. w przypadku dziecka wymagającego wsparcia oddechu respiratorem czy karmienia dojelitowego). Stypendia są przyznawane rodzinom, które znajdują się w odniesieniu do tych kryteriów w najtrudniejszej sytuacji  Nie ma żadnych innych kryteriów udziału w programie. Ilość przyznawanych stypendiów jest uzależniona wyłącznie od ilości posiadanych przez nas na ten cel środków, aż do ich wyczerpania. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proponujemy złożenie wniosku i oczekiwanie na naszą decyzję.
 4. Wnioski o przyznanie stypendium (zasiłku) należy składać bezpośrednio do bazy rekrutacyjnej, dostępnej całą dobę przez internet. Dostęp do bazy rekrutacyjnej uzyskujecie Państwo po rejestracji danych osobowych, adresu e-mail i ustaleniu hasła (link do bazy podajemy na zakończenie niniejszej informacji).
 5. Wszystkie czynności niezbędne do złożenia wniosku wykonywane są wyłącznie
  w bazie rekrutacyjnej. Nie przyjmujemy wniosków przesyłanych do nas drogą korespondencyjną oraz składanych osobiście. Wniosek elektroniczny można wypełniać w kilku etapach - w każdej chwili jest możliwe zapisanie wniosku wypełnionego np. w połowie i ponowne kontynuowanie wypełniania wniosku np. po kilku dniach.
 6. Wnioski są przez nas przyjmowane do dnia 28 lutego 2013 roku. Tego dnia zamykamy dostęp do bazy rekrutacyjnej.
 7. Złożenie wniosku polega na wyczerpującym udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarte w bazie rekrutacyjnej. Są to szczegółowe pytania dotyczące dochodów wszystkich wspólnie zamieszkujących członków rodziny, sytuacji mieszkaniowej, majątkowej oraz problemów zdrowotnych dziecka.
 8. Podczas składania wniosku nie załączacie Państwo żadnych dokumentów. Złożenie wniosku polega wyłącznie na udzieleniu odpowiedzi na zadanie w bazie rekrutacyjnej pytania.
 9. Po analizie przekazanych do bazy rekrutacyjnej wniosków podejmiemy kontakt telefoniczny z rodzinami wstępnie zakwalifikowanymi do programu. Wszyscy składający wnioski będą przez nas poinformowani mailowo o wynikach procesu rekrutacji.
 10. Osoby wstępnie zakwalifikowane przez nas do programu zostaną przez nas poproszone o dostarczenie dokumentów potwierdzających trudną sytuację życiową oraz stan zdrowia dziecka opisywane we wniosku (będą to między innymi deklaracje podatkowe wszystkich wspólnie zamieszkujących członków rodziny, decyzje zasiłkowe, zaświadczenia o dochodach z zakładów pracy, opinia lokalnego ośrodka pomocy społecznej, zaświadczenia lekarskie i inne wskazane przez nas dokumenty).
 11. Przed przyznaniem stypendium do rodzin wstępnie zakwalifikowanych zgłosi się nasz przedstawiciel, celem zapoznania się z sytuacją rodziny w miejscu zamieszkania.
 12. Rodzina pragnąca wziąć udział w naszym programie wyraża zgodę na przekazanie opinii publicznej informacji opisujących sytuację życiową i materialną członków rodziny oraz informacji opisujących stan zdrowia dziecka, wraz ze zgodą na publikację wizerunku.
 13. Po pozytywnej weryfikacji przesłanych dokumentów oraz pozyskanych informacji, rodzina zakwalifikowana do programu otrzyma pisemną decyzję zasiłkową wraz
  z umową. Po ich podpisaniu uruchamiana jest comiesięczna wypłata stypendium. Ponieważ nasz program jest nową inicjatywą i nie mamy żadnych doświadczeń w tym zakresie, nie jesteśmy w stanie określić dokładnie w jakim czasie podpisane będą umowy. Starać się będziemy aby stało się to jak najszybciej, mamy nadzieję iż jeszcze w pierwszym kwartale 2013 roku.
 14. Przyznane przez nas świadczenie nie wymaga żadnego rozliczania. O przeznaczeniu uzyskanych środków decyduje rodzina.
 15. W okresie pobierania świadczenia konieczne będzie pozyskanie i przekazanie do Stowarzyszenia kolejnej opinii lokalnego ośrodka pomocy społecznej.
 16. Wszelkie podejmowane przez Stowarzyszenie decyzje są uznaniowe, ostateczne, nie są uzasadniane i nie przysługuje od nich żaden środek odwoławczy.
 17. Wszystkie potrzebne wnioskodawcom informacje udostępniamy w tym miejscu oraz na dedykowanej stronie programu http://www.dla-dzieci.spes.org.pl/.
 18. Ze względu na ilość osób zainteresowanych świadczeniem oraz kierując się potrzebą ograniczania kosztów realizacji programu po stronie Stowarzyszenia, prosimy
  o korzystanie z informacji publikowanych w tym miejscu oraz na stronie dedykowanej programu http://www.dla-dzieci.spes.org.pl/ które są wystarczające do prawidłowego złożenia wniosku. Informujemy, iż nie jesteśmy w stanie udzielić odpowiedzi na wszystkie kierowane do nas zapytania drogą korespondencyjną (e-mail) oraz telefoniczną.
 19. Ewentualne problemy techniczne z działaniem bazy proszę zgłaszać na adres: baza@spes.org.pl
 20. Jeśli akceptujecie Państwo podane przez nas zasady i „Regulamin udzielania pomocy finansowej w Programie Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES” i jesteście zainteresowani złożeniem wniosku, prosimy o skorzystanie z poniższego przycisku, który uruchamia dostęp do bazy rekrutacyjnej.

 

Regulamin udzielania świadczeń pomocy społecznej
w Programie Pomocy Dzieciom

Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

 

Postanowienia ogólne

§ 1

1.     Program Pomocy Dzieciom, zwany dalej Programem, jest programem indywidualnej finansowej pomocy społecznej Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES, zwanego dalej Stowarzyszeniem.

2.     Program funkcjonuje na podstawie:

1)     Statutu Stowarzyszenia,

2)     Niniejszego Regulaminu.

 

Cele Programu

§ 2

1.     Stowarzyszenie tworzy fundusz celowy, z którego udziela comiesięcznej pomocy finansowej znajdującym się w niedostatku rodzinom opiekującym się dziećmi, które na skutek choroby lub wypadku znalazły się w bardzo ciężkim stanie klinicznym.

2.     Świadczenie jest przyznawane rodzinom, które łącznie spełniają następujące kryteria:

a)     opiekują się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym to jest dziećmi wymagającymi wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego i/lub innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych,

b)    znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (niedostatku), która utrudnia lub uniemożliwia sprawowanie opieki nad dzieckiem, 

c)     nie otrzymują znaczącej pomocy ze środków pozarządowych i innych źródeł,

d)    w których przynajmniej jedno z rodziców zrezygnowało z zatrudnienia celem sprawowania opieki nad dzieckiem.

3.     Wysokość świadczenia jest ustalana przez Stowarzyszenie w identycznej wysokości dla wszystkich rodzin biorących udział w Programie i wypłacana w postaci comiesięcznego przelewu na konto bankowe Wnioskodawcy.

4.     W przypadku pozyskania specjalistycznych dotacji (grantów) ze środków zewnętrznych, możliwe jest przyznawanie świadczenia w postaci bonów towarowych lub kart przedpłaconych, do realizacji w sieci placówek partnerów Programu (mogą to być np. apteki), lub przyznawanie świadczenia w postaci łączącej obie formy (środki pieniężne oraz bony towarowe).

5.     Pomoc jest przyznawana na okres jednego roku (dwunastu miesięcy).

 

Wniosek i przyznanie świadczenia

§ 3

1.     Świadczenia Programu są przyznawane na wniosek osoby, która sprawuje opiekę nad dzieckiem w ciężkim stanie klinicznym, zwanym dalej Wnioskodawcą.

2.     Wniosek może złożyć każda rodzina, która ocenia swoją sytuację materialną jako trudną i sprawuje opiekę nad dzieckiem w ciężkim stanie klinicznym.

3.     Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z udzieleniem pomocy.

4.     Wniosek jest składany w postaci elektronicznej do dostępnej przez Internet bazy rekrutacyjnej. Złożenie wniosku polega na wyczerpującym udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarte w internetowej bazie rekrutacyjnej.

5.     Wnioskodawca uzyskuje dostęp do bazy rekrutacyjnej po zarejestrowaniu w systemie podstawowych danych osobowych oraz adresu e-mail, które umożliwiają identyfikację
i uwierzytelnienie Wnioskodawcy w systemie bazy danych.

6.     Formularz wniosku dostępny po zalogowaniu i wypełniany online przez Internet, zawiera szczegółowe  pytania dotyczące dochodów wszystkich wspólnie zamieszkujących członków rodziny, pomocy finansowej i rzeczowej uzyskiwanej z innych źródeł, sytuacji mieszkaniowej, sytuacji majątkowej oraz szczegółowego opisu problemów zdrowotnych dziecka i wynikających z niego obciążeń dla rodziny, to jest informacji niezbędnych dla udzielenia świadczenia pomocy społecznej osobom i rodzinom najbardziej jej potrzebującym.

7.     Do składanego w bazie rekrutacyjnej wniosku nie dołącza się żadnych dokumentów.

8.     Po analizie wniosków złożonych do bazy rekrutacyjnej kontaktujemy się z wybranymi przez nas rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają do weryfikacji na adres Stowarzyszenia.

9.     Osoby wstępnie zakwalifikowane do programu dostarczają do Stowarzyszenia oryginały dokumentów potwierdzających trudną sytuację życiową oraz stan zdrowia dziecka opisywane we wniosku (będą to między innymi deklaracje podatkowe wszystkich wspólnie zamieszkujących członków rodziny, decyzje zasiłkowe z pomocy społecznej, zaświadczenia o dochodach z zakładów pracy, opinia lokalnego ośrodka pomocy społecznej, zaświadczenia lekarskie i inne wskazane indywidualnie przez Stowarzyszenie dokumenty).

10.  Przed przyznaniem świadczenia do rodzin wstępnie zakwalifikowanych zgłasza się przedstawiciel Stowarzyszenia (pracownik lub wolontariusz) celem zapoznania się
z sytuacją rodziny w miejscu zamieszkania.

11.  Świadczenia są przyznawane rodzinom znajdującym się najtrudniejszej sytuacji, która jest oceniana na podstawie kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie. Ilość rodzin objętych pomocą przyznawanych świadczeń jest uzależniona od ilości posiadanych przez Stowarzyszenie środków przeznaczonych na realizację Programu.

12.  Po pozytywnej weryfikacji przesłanych dokumentów oraz pozyskanych informacji, rodzina zakwalifikowana do programu otrzyma pisemną decyzję przyznającą świadczenie wraz z umową. Po ich podpisaniu uruchamiana jest comiesięczna wypłata świadczenia.

13.  Stowarzyszenie nie przewiduje rozliczania środków przyznanego świadczenia w trakcie jego uzyskiwania (np. w postaci uzgadniania wydatków czy przesyłania faktur). Rodzina decyduje o przeznaczeniu środków świadczenia, które zwiększają rodzinny budżet.

14.  W czasie uzyskiwania świadczenia Stowarzyszenie może w każdym czasie zażądać dodatkowych informacji i dokumentów potwierdzających trudną sytuację życiową oraz stan zdrowia dziecka opisywane we wniosku, poza informacjami i dokumentami przedłożonymi przed wydaniem decyzji o przyznaniu świadczenia.

15.  W okresie pobierania świadczenia konieczne będzie pozyskanie przez Wnioskodawcę
i przekazanie do Stowarzyszenia kolejnej opinii lokalnego ośrodka pomocy społecznej.

16.  Wnioskodawca otrzymujący świadczenie zobowiązuje się wykorzystywać otrzymane środki racjonalnie i oszczędnie na bieżące i najważniejsze potrzeby rodziny.

17.  W razie odmowy udzielenia informacji i dokumentów o których mowa w regulaminie, Stowarzyszenie uprawnione jest do wstrzymania wypłaty świadczenia i rozwiązania zawartej z Wnioskodawcą umowy.


Dane osobowe

§ 4

1.     Rozpatrzenie wniosku wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne przy czym nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia nadanie wnioskowi dalszego biegu.

2.     Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 46. Wnioskodawcy maja prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji przez Stowarzyszenie zadań pomocy społecznej w ramach Programu Pomocy Dzieciom.

3.     Wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych własnych, wspólnie zamieszkujących członków rodziny, w tym danych dotyczących dochodów, sytuacji osobistej i rodzinnej, sytuacji majątkowej, stanu zdrowia dziecka (dzieci) oraz wizerunku (zdjęć) dziecka i wspólnie zamieszkujących członków rodziny.

4.     Wnioskodawca oświadcza, iż posiada zgodę pozostałych wspólnie zamieszkujących członków rodziny na udostępnienie Stowarzyszeniu ich danych wraz z zgodą na przetwarzanie na określonych tu warunkach.

5.     Wnioskodawca wyraża zgodę na przekazanie, wszelkich udostępnionych Stowarzyszeniu danych osobowych, administracji publicznej (rządowej i samorządowej)
i organizacjom pozarządowym  celem umożliwienia weryfikacji podanych we wniosku danych oraz weryfikacji prawidłowości wykorzystania pomocy udzielonej rodzinie przez Stowarzyszenie.

6.     Wnioskodawca wyraża zgodę na przekazanie opinii publicznej informacji opisujących sytuację życiową i materialną członków rodziny oraz informacji opisujących stan zdrowia dziecka, wraz ze zgodą na publikację wizerunku członków rodziny i dziecka w raportach rocznych, materiałach prasowych i na stronach internetowych Stowarzyszenia.

7.     Wnioskodawca wyraża zgodę na kontaktowanie się personelu Stowarzyszenia
z instytucjami administracji publicznej (rządowej i samorządowej), organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami oraz osobami fizycznymi celem przekazywanie przez te instytucje Stowarzyszeniu i jego personelowi wszelkich informacji dotyczących sytuacji majątkowej (materialno-bytowej)  rodziny, w szczególności informacji
o dochodach, wykorzystywaniu przez członków rodziny własnych możliwości radzenia sobie z trudną sytuacją życiową oraz informacji o stanie zdrowia  dziecka wymagającego długoterminowej intensywnej opieki.

8.     Wnioskodawca oświadcza, iż wszystkie informacje podane we wniosku są zgodne
z prawdą i stanem faktycznym oraz przyjmuje do wiadomości iż podanie we wniosku
o udzielenie pomocy informacji nieprawdziwych będzie skutkować koniecznością zwrotu udzielonej pomocy finansowej oraz w przypadkach określonych ustawą – odpowiedzialnością karną.

9.     Wnioskodawca zobowiązuje się informować Stowarzyszenie natychmiast o każdej zmianie  sytuacji finansowej , materialnej i majątkowej (włączając w to każdą zmianę
w strukturze dochodów, zmianę wynagrodzenia członków rodziny, w tym każdą pomoc  ze środków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, organizacji pożytku publicznego, osób fizycznych, stypendiów systemu oświaty i innych – bez względu na źródło i wysokość uzyskanej pomocy) oraz o wszelkich istotnych zmianach w stanie zdrowia dziecka, jak również przyjmuje do wiadomości iż nie podanie tych informacji skutkować może koniecznością zwrotu udzielonej pomocy finansowej.

 

Postanowienia końcowe

§ 5

1.     Stowarzyszenie nie może zapewnić udzielenia pomocy wszystkim Wnioskodawcom.

2.     Wszelkie podejmowane przez Stowarzyszenie decyzje są ostateczne, nie są uzasadniane
i nie przysługuje od nich środek odwoławczy.

3.     Stowarzyszenie zastrzega możliwość zaprzestania wypłaty przyznanego świadczenia
i rozwiązania umowy  w razie zaistnienia po jego stronie przeszkody uniemożliwiającej realizację decyzji. Wnioskodawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie wobec Stowarzyszenia o wypłatę świadczenia.

4.     Wszystkie potrzebne wnioskodawcom informacje udostępniamy na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem www.spes.org.pl oraz na stronie dedykowanej programu pod adresem www.dla-dzieci.spes.org.pl

5.     Ze względu na ilość osób zainteresowanych świadczeniem oraz kierując się potrzebą ograniczania kosztów realizacji programu po stronie Stowarzyszenia, Wnioskodawcy zobowiązują się korzystać przede wszystkim z informacji publikowanych na stronach internetowych Stowarzyszenia oraz dodatkowych informacji dostępnych w formularzach wniosku po zarejestrowaniu w bazie danych, które są wystarczające do prawidłowego złożenia wniosku.

6.     Wnioskodawca przyjmuje do wiadomości, iż Stowarzyszenie i jego personel, ze względu na koszty obsługi programu i ilość zainteresowanych uzyskaniem świadczenia, nie są
w stanie udzielić odpowiedzi na wszystkie kierowane do Stowarzyszenia zapytania drogą korespondencyjną (e-mail) oraz telefoniczną.

7.     Ewentualne problemy techniczne z działaniem internetowej bazy rekrutacyjnej Wnioskodawca zgłasza na adres e-mailowy: baza@spes.org.pl

8.     Stowarzyszenie i jego personel nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki faktyczne i dorozumiane udzielenia bądź nie udzielenia wnioskowanej pomocy, skutki rozpatrzenia bądź nierozpatrzenia wniosku o pomoc, skutki udostępnienia opinii publicznej  danych osobowych, wizerunku i informacji opisujących sytuację życiową rodziny, jak również ewentualne skutki faktyczne i dorozumiane braku wypłaty przyznanego świadczenia w sytuacjach od Stowarzyszenia niezależnych. Jakakolwiek odpowiedzialność odszkodowawcza Stowarzyszenia i jego personelu, w związku
z udzieleniem bądź nie udzieleniem wnioskowanej pomocy i w przypadkach określonych powyżej jest wyłączona w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie, poza przypadkami wyrządzenia szkody z winy umyślnej.

 

Przepisy końcowe

§ 6

1.      Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 stycznia 2013 roku.

2.      Zmiany w niniejszym Regulaminie dokonywane są w drodze uchwały podejmowanej przez Zarząd Stowarzyszenia.

3.      Treść niniejszego Regulaminu podlega ochronie prawnej.

4.      Dla mogących powstać sporów w związku z korzystaniem z pomocy Stowarzyszenia właściwy jest sąd siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Martyna Kozłowska

Data wytworzenia:
06 lut 2013

Osoba dodająca informacje

Martyna Kozłowska

Data publikacji:
06 lut 2013, godz. 13:04

Osoba aktualizująca informacje

Martyna Kozłowska

Data aktualizacji:
06 lut 2013, godz. 13:06